СТАТУТ

 

громадської організації

 

«Українська асоціація танцювально-рухової терапії»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Громадська організація «Українська асоціація танцювально-рухової терапії» (надалі – «Організація») – є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує за спільними інтересами на засадах рівноправності громадян України, які здійснюють заходи зі сприяння танцювальним терапевтам та спеціалістам, які використовують метод танцювально-рухової терапії, які є її членами, у реалізації та захисту їхніх прав і свобод.

1.2.У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», цим Статутом, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3.Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації,в установленому чинним законодавством порядку, вона має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банках, круглу печатку, штампи, а також може мати символіку, бланки зі своїм найменуванням і символікою та інші реквізити, що затверджуються Зборами членів Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.4.Організація співпрацює з іншими всеукраїнськими, місцевими та міжнародними громадськими організаціями, підприємствами, установами, державними органами, органами місцевого самоврядування як України, так й інших держав,  що сприяють виконанню мети і завдань Організації.

1.5.Повна офіційна назва Організації на українській мові – громадська організація «Українська асоціація танцювально-рухової терапії» коротка офіційна назва на українській мові – ГО «УАТРТ».

1.6.Повна офіційна назва Організації на англійській мові – Ukrainian Denc-moument-terapу asosiation; коротка офіційна назва на англійській мові – UDMTA.

1.7.Місцезнаходження Організації: 07300, Київська обл. м. Вишгород, вул. Шевченка 9-а, к. 143

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ Й ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1.Метою створення та діяльності Організації є:

задоволення та захист законних професійних, творчих та соціальних, духовних та інших спільних інтересів танцювально-рухових терапевтів, та спеціалістів, які використовують танцювально-рухову терапію у своїй професійній діяльності, сприяння професійному вдосконаленню, здійсненню освітньої, наукової та практичної діяльності, реалізація захисту прав і свобод членів Організації.

 

2.2.Завданнями та основними видами діяльності Організації є:

- сприяння налагодженню тісної співпраці танцювально-рухових терапевтів, та спеціалістів, які використовують танцювально-рухову терапію у своїй професійній діяльності.

- сприяння підвищенню рівня кваліфікації членів Організації;

- поширення інформації про діяльність Організації;

- сприяння пропаганди методу танцювально-рухової терапії, охорона його якості;

- сприяння організації тематичних семінарів, конференцій, з’їздів, симпозіумів, конгресів, фестивалів, тренінгів;

- сприяння участі  членів організації в наукових і науково-практичних заходах національного та міжнародного рівнів, з метою обміну досвідом і поглиблення професійних знань;

- сприяння проведенню та підтримку культурно-просвітницьких, інформаційно-популяризаційних й інших масових заходів з метою досягнення цілі Організації;

2.3. Для виконання статутних завдань, Організація, в межах встановлених чинним  законодавством має право на:

- сприяння запровадженню навчальних програм для членів Організації

- сприяння співпраці з учбовими закладами України з метою введення в навчання психологів та хореографів курсу танцювально-рухової терапії;

- сприяння розробці та реалізації, як самостійно, так і з іншими національними й іноземними юридичними та фізичними особами, об’єднаннями громадян,  органами державної влади та місцевого самоврядування, вітчизняних і міжнародних проектів, які відповідають меті Організації;

- через засоби масової інформації інформування громадськості про стан танцювальної терапії в Україні та світі;

- встановлення та підтримку зв’язків з іншими міжнародними, всеукраїнськими, місцевими громадськими організаціями такого спрямування, підприємствами та установами, державними органами, органами місцевого самоврядування як України так і інших держав, що сприяють виконанню мети і завдань Організації

- створення  та реєстрація друкованих ЗМІ, в яких інформуватимуться члени

 Організації та суспільство про розвиток танцювально-рухової терапії в Україні та світі,

- сприяння створенню методичних видань для підтримки та професійного росту танцювальних терапевтів  та спеціалістів, які використовують цей метод у своїй професійній діяльності.

 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1.Членство в Організації може бути  індивідуальне, колективне та почесне

 

3.2 Індивідуальне членство:

 

3.2.1 Членом Організації може бути особа віком з 18 років, яка визнає цей статут та сплачує членські внески.

3.2.1 Підставою для прийому в  члени Організації є особиста заява, подана до Правління на ім’я Президента Організації, в місцевому осередку-на ім»я керівника осередку.

3.2.3 Членство в Організації розпочинається після прийняття відповідного рішення  місцевого осередку Організації або згідно з рішенням Правління Організації, з подальшим затвердженням на Загальних Зборах Організації.

3.2.4 Припинення членства в Організації за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до Правління Організації, розпочинається з дня прийняття рішення про вихід з Організації Правлінням Організації, або Правлінням місцевого осередку з подальшим затвердженням на загальних зборах Організації.

3.2.5 Визнання Статуту підтверджується підписами членів у Книзі реєстрації членів Організації.

3.2.6 Прийом членів проводиться Правлінням  Організації після розгляду відповідної заяви із занесенням даних про нового члена у Книгу реєстрації членів Організації. Членство в організації затверджується Загальними Зборами Організації.

3.2.7 Розгляд заяв про вступ до Організації проводиться у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян”.

3.2.8 Заявникові може бути відмовлено у членстві в Організації лише з підстав його невідповідності вимогам п. 3.1 та 3.2 цього Статуту.

3.2.9 Засновники Організації набувають прав і обов’язків членів з моменту проведення Установчих зборів без подання заяв з наступним занесенням їх даних до Книги реєстрації членів Організації, зразок якої затверджується Правлінням Організації.

 

3.3 Колективне членство

 

3.3.1Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, організацій та установ, через своїх представників, які визнають цей статут, та сплачують членські внески

3.3.2 Підставою для колективного членства є заява, подана до Правління на ім’я Президента Організації, протокол рішення колективу, про вступ до Організації, в місцевому осередку-на ім’я керівника осередку.

3.3.3 Членство в Організації розпочинається після прийняття відповідного рішення  місцевого осередку Організації, або згідно з рішенням Правління Організації, з подальшим затвердженням на Загальних Зборах Організації.

3.3.4 Припинення членства в Організації за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви та протоколу членів колективу з рішенням про вихід з Організації, до Правління Організації, розпочинається з дня прийняття рішення про вихід з Організації Правлінням Організації, або Правлінням місцевого осередку з подальшим затвердженням на Загальних Зборах Організації.

3.3.5 Визнання Статуту підтверджується підписами членів, представників колективу у Книзі реєстрації членів Організації.

 

3.4 Почесне членство

 

3.4.1 За особливі заслуги перед Організацією Правління за пропозицією Президента Організації або членів (члена) Правління може прийняти рішення про надання певній фізичній особі, або  колективу юридичної особи  статусу Почесного члена Організації

3.4.2 Порядок прийняття рішення про надання статусу Почесного члена визначається Положенням  «Про почесне членство в Організації».

 

3.5 Члени Організації мають право:

 

- обирати та бути обраними до складу керівних та контролюючих органів Організації;

- брати участь у всіх заходах, здійснюваних Організацією;

- вносити пропозиції, пов’язані з діяльністю Організації, на розгляд її органів відповідно до компетенції останніх;

- звертатися до  керівних органів Організації за допомогою у реалізації прав, пов’язаних з членством в Організації;

- одержувати інформацію про діяльність Організації;

- виходити з Організації шляхом подання на ім’я голови Правління особистої заяви про вихід з Організації;

- інші права, що випливають із завдань Організації, та передбачені законодавством .

 

3.9 Члени Організації зобов’язані:

 

- дотримуватись цього Статуту;

- виконувати рішення керівних та контролюючих органів Організації, прийняті в межах їх компетенції у порядку, встановленому даним Статутом;

- брати активну участь у виконанні завдань Організації;

- утримуватися від діяльності, що може завдавати шкоди Організації;

- виконувати інші обов’язки, покладені на них рішеннями Загальних зборів або Правління Організації.

- сплачувати вступні та членські внески

 

3.10.Члени Організації можуть бути виключені за невідповідність вимогам п. 3.9. цього Статуту, порушення норм останнього, несплату членських внесків протягом двох періодів й інші діяння, що негативно позначаються на діяльності Організації.

3.11.Рішення про виключення з членів Організації приймається Правлінням Організації половиною голосів від загальної кількості його членів. Якщо "за" та "проти" виключення проголосувала однакова кількість членів Правління, Президент має вирішальний голос.

3.12.При виході та виключенні з членів Організації передані Організації у власність майно та кошти поверненню не підлягають.

3.13.Членство в Організації не є перешкодою для участі у діяльності інших об’єднань громадян, цілі та завдання яких не суперечать статутним меті та завданням Організації.

 

4. ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1 Вищим керівним органом організації є  Збори Організації, які скликаються один раз на рік, Правлінням Організації, або його Президентом.

4.1.1 Про скликання, норму представництва, порядок денний Зборів Організації оголошує Президент, або Правління не менше, як за 10 днів до дати проведення Зборів, а на позачергові - не менше ніж за 7 днів до їх проведення.

4.1.2 Позачергові Збори Організації скликаються Президентом, якщо цього вимагають інтереси Організації в цілому, або на вимогу 1/3 від загальної кількості членів Організації

4.2 При вирішенні питань на  Зборах кожен з делегатів має один голос

 

4.3 До виключної компетенції  Зборів належать:

- внесення змін до статуту

- затвердження нових членів Організації;

- визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;

- прийняття рішення про вступ до інших громадських або міжнародних громадських організацій;

- обрання Президента, віце-президента та радника Президента, членів Правління, Ревізійної комісії строком на 5 років;

- розгляд та затвердження звітів Правління, висновків Ревізійної комісії, оцінка їх діяльності;

- прийняття рішень про припинення діяльності Організації, призначення  ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- реалізація права власності на майно Організації;

- прийняття рішень з усіх інших питань діяльності Організації;

4.4 Рішення приймаються простою більшістю голосів, окрім питань, щодо  прийняття рішення про припинення діяльності Організації, про відчуження майна Організації на суму 50% і більше, що перебуває у власності Організації, та змін до Статуту,   вирішуються  3/4 голосів членів присутніх на Зборах.

4.5 Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 60% делегатів Організації, обраних на Загальних Зборах.

 

 

5. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1 Керівництво діяльністю Організації в період між зборами здійснює Правління, яке обирається  Зборами у кількості 3 чоловік строком на 5років.

5.1.1.До складу Правління входять: Президент, віце-президент та Радник президента

5.2 Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Президент Організації і повідомляє про це членів Правління не пізніше, як за 3 дні до його засідання.

 

5.3 Правління Організації:

- розробляє плани робіт Організації;

- розглядає і вносить пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення про створення та припинення діяльності місцевих осередків, виконавчої дирекції, секторів, відділів та інших структурних утворень,

- затверджує положення про них;

- за поданням Президента  Організації, затверджує  керівників структурних підрозділів;

- утворює комісії, комітети  та  інші робочі органи  Організації і затверджує положення про них;

- затверджує положення про проведення тренінгів;

- здійснює господарське управління майном Організації;

- затверджує правила, процедури, положення про органи управління Організації та інші внутрішні документи, - визначає організаційну структуру Організації;

- розподіляє кошти, затверджує кошторис Організації, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;

- приймає рішення про заснування друкованих органів Організації;

- затверджує структуру штатного апарату виконавчої дирекції Організації;

- нагороджує членів Організації та приймає рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Організації та про надання інших пільг встановлених Організацією;

- приймає до Організації нових членів та виключає їх з Організації у випадку і в порядку, передбачених цим Статутом з подальшим затвердженням на  Зборах Організації.

5.4 Правління Організації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутня більше половини його членів.

5.5 Правління приймає рішення більшістю голосів.

5.6 Президент очолює Правління, головує на його засіданнях   або, при необхідності, делегує ці повноваження іншому члену Правління.

5.7 Своїм рішенням Правління може делегувати Президенту окремі адміністративно-розпорядчі повноваження.

 

6. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1 Президент є вищою посадовою особою Організації, діє від її імені та представляє її інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності  Президент керується цим Статутом, рішеннями Зборів, Правління та чинним законодавством України.

6.2 Президент обирається Зборами строком на 5 років.

6.3 Президент підзвітний та підконтрольний Зборам і несе перед ними персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.

6.4 Президент представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами,  діє від імені Організації та в її інтересах;

- скликає і проводить засідання Зборів та Правління Організації, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;

- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- приймає рішення з усіх питань діяльності Організації, які не є виключною компетенцією Зборів, або не віднесені до повноважень Правління Організації;

- забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів і Правління;

- здійснює оперативне керівництво роботою Організації та контролює порядок її виконання у відповідності  з розробленими та затвердженими   Зборами  та Правлінням програмами і планами;

- підписує договори, угоди та інші документи від імені Організації,  в тому числі міжнародні;

- здійснює управління майном Організації, включаючи фінансові кошти у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;

- здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;

- вносить на розгляд Загальних Зборів пропозиції по затвердженню або звільненню віце-Президентів, радників Президента

- встановлює для працівників апарату Організації систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги, передбачені чинним законодавством;

- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Організації, укладає з ними трудовий контракт;

- координує роботу апарату Організації;

- вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Організації за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Зборів чи Правління.

Всі питання, пов'язані із штатними співробітниками Організації регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, Положенням «Про персонал Організації» та іншими посадовими інструкціями, які у разі необхідності розробляються і затверджуються Правлінням Організації.

 

         Віце-Президент

6.5 В разі тимчасової відсутності Президента його обов'язки виконує за посадою його віце-Президент, а при відсутності і віце-Президента - один  із членів  Правління Організації, про що Президент видає відповідний наказ.

 

         Радник Президента

6.6 Функції та повноваження Радника Президента визначаються «Положенням про Радника Президента»

 

7. Місцеві осередки Організації

 

7.1 місцеві осередки Організації - це структурні одиниці, через які члени Організації формують свою політику та беруть участь в управлінні та створюються за територіальною ознакою.

7.2 місцеві осередки створюються у різних містах та регіонах України

7.3 Рішення про створення  місцевого осередку приймається Правлінням Організації .

7.4 У частині, що не суперечать Статуту Організації,  місцеві осередки Організації самостійно вирішують всі поточні питання своєї діяльності.

7.5 На Загальних Зборах  осередків обирається Голова осередку та Рада (залежно від кількості членів).

 

7.6 Рада  місцевого осередку Організації:

 

- обирається, якщо кількість членів в осередку більше 10 чоловік

- обирає заступника Голови осередку;

- розробляє поточні плани діяльності осередку;

- скликає збори осередку;

- організовує та забезпечує виконання рішень Правління та Президента Організації;

- вирішує інші питання діяльності осередку, що не входять до виключної компетенції зборів.

7.7 Рада  місцевого осередку Організації приймає рішення більшістю голосів її членів присутніх на засіданні.

7.8 Засідання Ради є правомочним, якщо на його засіданні присутня не менше 2/3 членів Ради.

7.9 Засідання Ради  місцевого осередку Організації проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

7.10 Вищою посадовою особою  місцевого осередку Організації є Голова осередку.

 

7.11 Голова місцевого осередку Організації:

 

- здійснює загальне керівництво поточної діяльності осередку;

- скликає засідання Ради осередку та головує на них;

- звітує про результати своєї діяльності на зборах осередку;

- звітує про результати своєї діяльності на Зборах та Правлінні Організації;

- здійснює інші функції щодо керівництва осередком, які не відносяться до виключної компетенції Ради осередку Організації.

 

7.12 Місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» та регламентуються Положенням «Про місцеві осередки», яке затверджується Правлінням Організації.

7.13 Статус юридичної особи місцеві осередки набувають у разі прийняття такого рішення Правлінням Організації, після реєстрації відповідними органами юстиції, відповідно до законодавства, без статусу юридичної особи місцеві осередки легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування

 

8.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

До компетенції Ревізійної комісії входить:

 

8.1 Контроль за дотриманням цього Статуту, формуванням та використанням власності Організації, виконання рішень Зборів та інших керівних органів Організації її фінансовою та господарською діяльністю, а також діяльністю створених Організацією підприємств здійснює Ревізійна комісія, яка повинна складатись не менше, ніж з трьох осіб. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Правління

8.2 Склад Ревізійної комісії обирається Зборами Організації строком на 5 років

8.3 Ревізійна комісія проводить ревізії та здійснює контроль за виконанням рішень керівних органів Організації та звітує про результати перед Правлінням та Зборами Організації.

8.4 За рішенням Правління, Зборів Організації проводяться планові та позапланові ревізії.

8.5 Діяльність Ревізійної комісії регулюються Положенням про неї, яке затверджується Правлінням Організації.

 

9. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1 Майно та кошти Організації належать їй на праві власності. У власності Організації може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно придбане на підставах, передбачених законом.

9.2 Організація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству.

9.3 Функціонування Організації здійснюється за рахунок коштів, джерелами яких є:

- вступні, членські та цільові внески;

- надходження від підприємств, установ, організацій, що належать Організації та створені для виконання її статутних цілей.;

- цільові гранти міжнародних організацій, благодійних фондів;

- добровільні або благодійні внески, що надходять від фізичних та юридичних осіб;

9.4 Організація може отримувати у володіння чи користування майно, належне її членам на умовах і в порядку встановленими відповідними угодами між Організацією та її членами.

9.5 Відповідно до чинного законодавства, Організація може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи.

 

10. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1 Організація може бути ліквідована в передбачених законом випадках;

- за рішенням Зборів Організації, якщо за таке рішення проголосовано 3/4 присутніх на Зборах,

- за рішенням суду.

10.2 У випадку ліквідації Організації Збори призначають ліквідаційну комісію. У разі ліквідації організації за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається цим органом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Зборам Організації.

10.3 Кошти та інше майно Організації при ліквідації не може перерозподілятись між їх членами а передається іншій неприбутковій організації відповідного типу, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

10.4 Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів, якщо за таке рішення проголосовано 3/4 присутніх на Зборах.

При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступників - інших організацій відповідного типу

10.5 Після припинення діяльності Організації майно, надане їй у користування, повертається його власнику.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

11.1 Всі наступні зміни та доповнення до цього Статуту приймаються на Зборах Організації, якщо за таке рішення проголосовано 3/4 присутніх на Зборах, є невід'ємними частинами Статуту і реєструються у встановленому порядку відповідними органами.

Затверджено Установчими Зборами громадської організації

«Українська асоціація танцювально-рухової терапії»

від 13 червня 2006 року

Президент громадської організації

«Українська асоціація танцювально-рухової терапії»

Ліпінська С.Б._____________________