Вступ до Асоціації

 

Членство в Організації може бути  індивідуальне, колективне та почесне

 

Індивідуальне членство:

 

 1. Членом Організації може бути особа віком з 18 років, яка визнає цей статут та сплачує членські внески.
 2. Підставою для прийому в  члени Організації є особиста заява, подана до Правління на ім’я Президента Організації, в місцевому осередку-на ім»я керівника осередку.
 3. Членство в Організації розпочинається після прийняття відповідного рішення  місцевого осередку Організації або згідно з рішенням Правління Організації, з подальшим затвердженням на Загальних Зборах Організації.
 4. Припинення членства в Організації за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до Правління Організації, розпочинається з дня прийняття рішення про вихід з Організації Правлінням Організації, або Правлінням місцевого осередку з подальшим затвердженням на загальних зборах Організації.
 5. Визнання Статуту підтверджується підписами членів у Книзі реєстрації членів Організації.
 6. Прийом членів проводиться Правлінням  Організації після розгляду відповідної заяви із занесенням даних про нового члена у Книгу реєстрації членів Організації. Членство в організації затверджується Загальними Зборами Організації.
 7. Розгляд заяв про вступ до Організації проводиться у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян”.
 8. Заявникові може бути відмовлено у членстві в Організації лише з підстав його невідповідності вимогам п. 3.1 та 3.2 цього Статуту.
 9. Засновники Організації набувають прав і обов’язків членів з моменту проведення Установчих зборів без подання заяв з наступним занесенням їх даних до Книги реєстрації членів Організації, зразок якої затверджується Правлінням Організації.

 

Колективне членство

 

 1. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, організацій та установ, через своїх представників, які визнають цей статут, та сплачують членські внески
 2. Підставою для колективного членства є заява, подана до Правління на ім’я Президента Організації, протокол рішення колективу, про вступ до Організації, в місцевому осередку-на ім’я керівника осередку.
 3. Членство в Організації розпочинається після прийняття відповідного рішення  місцевого осередку Організації, або згідно з рішенням Правління Організації, з подальшим затвердженням на Загальних Зборах Організації.
 4. Припинення членства в Організації за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви та протоколу членів колективу з рішенням про вихід з Організації, до Правління Організації, розпочинається з дня прийняття рішення про вихід з Організації Правлінням Організації, або Правлінням місцевого осередку з подальшим затвердженням на Загальних Зборах Організації.
 5. Визнання Статуту підтверджується підписами членів, представників колективу у Книзі реєстрації членів Організації.

 

Почесне членство

 

 1. За особливі заслуги перед Організацією Правління за пропозицією Президента Організації або членів (члена) Правління може прийняти рішення про надання певній фізичній особі, або  колективу юридичної особи  статусу Почесного члена Організації
 2. Порядок прийняття рішення про надання статусу Почесного члена визначається Положенням  «Про почесне членство в Організації».

 

Члени Організації мають право:

 

 • обирати та бути обраними до складу керівних та контролюючих органів Організації;
 • брати участь у всіх заходах, здійснюваних Організацією;
 • вносити пропозиції, пов’язані з діяльністю Організації, на розгляд її органів відповідно до компетенції останніх;
 • звертатися до  керівних органів Організації за допомогою у реалізації прав, пов’язаних з членством в Організації;
 • одержувати інформацію про діяльність Організації;
 • виходити з Організації шляхом подання на ім’я голови Правління особистої заяви про вихід з Організації;
 • інші права, що випливають із завдань Організації, та передбачені законодавством .

 

Члени Організації зобов’язані:

 

 • дотримуватись цього Статуту;
 • виконувати рішення керівних та контролюючих органів Організації, прийняті в межах їх компетенції у порядку, встановленому даним Статутом;
 • брати активну участь у виконанні завдань Організації;
 • утримуватися від діяльності, що може завдавати шкоди Організації;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на них рішеннями Загальних зборів або Правління Організації.
 • сплачувати вступні та членські внески

 

Члени Організації можуть бути виключені за невідповідність вимогам п. 3.9. цього Статуту, порушення норм останнього, несплату членських внесків протягом двох періодів й інші діяння, що негативно позначаються на діяльності Організації.

Рішення про виключення з членів Організації приймається Правлінням Організації половиною голосів від загальної кількості його членів. Якщо "за" та "проти" виключення проголосувала однакова кількість членів Правління, Президент має вирішальний голос.

При виході та виключенні з членів Організації передані Організації у власність майно та кошти поверненню не підлягають.

Членство в Організації не є перешкодою для участі у діяльності інших об’єднань громадян, цілі та завдання яких не суперечать статутним меті та завданням Організації.

 

Заява на навчання